1135 Goldsmith Road Stone Mountain, GA 30083 770-454-6210