1135 Goldsmith Road Stone Mountain, GA 30083 404-999-4297